Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

Institutionens E-mail:

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Privat:

Regional:

Børnehaven Sct. Georgsgården

Østergade 65

7620 Lemvig

97 82 18 04

mail@sctgeorgsgaarden.dk

www.sctgeorgsgaarden.dk

Berit Møller Kildegaard

Berit Møller Kildegaard

Privat

Institutionstype/
foranstaltning

a) Antal børn/unge /voksne

b) Aldersgruppe

c) Antal stuer / afdelinger

d) Åbningstid

a)Normeret til 42 børn

b)2 år og 10 mdr. – 6 år

c)To stuer, med aldersblandende grupper

d)Kl. 6.30-17 (fredag kl. 6.30-16.30). Efter behov har børnehaven udvidet åbningstid.

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

Jf. Dagtilbudsloven

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

Vi er et alment dagtilbud for børn i alderen 2,10-6 år.

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

Vi lægger stor vægt på at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået.

Vi har fokus på en anerkendende tilgang til barnet.

Vi arbejder med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, samt med en årsplan

Inklusion er tænkt ind i måden at fordele børnene i grupper, enten på tværs af stuerne, i aldersblandede eller aldershomogene grupper. Hertil er knyttet faste voksne.

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

Pædagoger

Pædagogmedhjælper

Pædagogstuderende

Ernæringsassistent

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

x

 

Pædagogisk grunduddannelse:

 

x

 


PD modul i praktikvejledning:

 

x

 


Diplomuddannelse

 

x

 


Andet/ andre uddannelser:

Navne:

Christina Lapholm

Lene Kastberg

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

Eksternt/PPR: Tale- hørekonsulent, Specialpædagog, Socialrådgiver, Sagsbehandler, Psykolog, Sundhedsplejerske

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Ansættelse efter gældende arbejdsmarkedsvilkår

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

Som udgangspunkt er den studerende ikke alene i huset.

Da den studerende indgår i normeringen på lige fod med det øvrige personale, vil der engang i mellem være en time eller to, i løbet af dagen, hvor man er alene på stuen. Dog er der altid andet personale i huset.

Øvrige oplysninger


Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

Primær: Sekundær:

·

 

x

 

Dagtilbudspædagogik

 

 


· Skole- og fritidspædagogik

 

 


· Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

x

 

x

1) Kreative udtryksformer.

 

x

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

 

x

 

 

x

4) Medier og digital kultur.

 

x x

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

x

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Vi modtager ikke studerende i 1. praktik

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a)

b)

c)

Den studerendes arbejdsplan:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)


Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Den studerende tilknyttes en aldersblandet stue.

Derudover arbejdes der som udgangspunkt to dage om ugen i faste aldersopdelte grupper, på tværs af stuerne (mindste, mellemste og største børn). Her er der mulighed for at målrette aktiviteterne til det enkelte barns alder og behov.

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

I samarbejde med vejlederen planlægges små forløb, med mindre grupper der har fokus på det enkelte barns deltagelsesmuligheder i fællesskabet.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Den studerende skal være deltagende på personalemøder.

Det forventes at den studerende præsenterer sig personligt til personale og forældre, samt via opslag på tavler i garderoben.

Vi arbejder med anerkendende kommunikation, og det forventes at den studerende øver sine færdigheder i at kommunikere anerkendende med børn, forældre og kollegaer.

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

Den studerende er aktiv i og omkring børnenes leg, samt udviser forståelse for børnenes behov og intentioner. Vi har fokus på den fællesskabsorienterede legekultur og enhver barns ret til deltagelse.

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Vi forventer at den studerende arbejder refleksivt ud fra eksempelvis SMTTE-modellen el. Tegn På Læring.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i vores årsplan, samt de pædagogiske læreplaner.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Vi er opmærksomme på det enkelte barns trivsel og arbejder aktivt for at fremme omsorg og sundhed.

Vi arbejder i tråd med Lemvig Kommunes Sundhedspolitik, på dagtilbudsområdet.

Angivelse af relevant litteratur:

I samarbejde med vejlederen aftales relevant litteratur til drøftelse, til vejledning.

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Til vejledning indgår den studerendes portfolio, til evaluering og refleksion, af de gældende kompetencemål, vidensmål og færdighedsmål.

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Efter årsplan/husets faste aktiviteter, dens tue og gruppe den studerende er tilknyttet, samt den studerendes egne forslag.

b) En gang i ugen i en time. Der arbejdes ud fra dagsorden, med både faste og fleksible punkter, udarbejdet af den studerende.

c) Den studerendes portfolio skal være tilgængelig for vejleder og drøftes løbende på vejledning.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer den studerende er opsøgende, samt udfordrer sig selv i forhold til husets praksis og pædagogik.

Den studerendes arbejdsplan:

Der udarbejdes arbejdsplan inden start, og udleveres/aftales på besøgsdagen.

Den studerende har en vis indflydelse på arbejdsplanen/arbejdstider (eks. i forhold til offentlig transport). Dette aftales med lederen.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Ved eventuelle problemer vil vejleder tage hånd om dette, tidligt i forløbet og sammen med den studerende. Derefter vil praktikstedet hurtigst muligt rette henvendelse til uddannelsesstedet. Sammen forsøges problematikken løst.

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerene? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Undervisning på studiedage

Angivelse af relevant litteratur:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

a)

b)

c)

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Den studerendes arbejdsplan:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)


Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

Kontaktperson for den studerende

(Skemaet tilpasser sig automatisk, når det udfyldes)

 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!