Evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan

 

 

Børnebakken Sct. Georgsgården

2021

 

 

Arbejdet med den pædagogiske læreplan

 

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”

”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

 

 

Hvilke dele af vores pædagogiske læringsmiljø har vi særligt haft fokus på over de sidste 2 år?

Overgange: Vi har arbejdet med opstart fra hjem til institution, med overgang fra vuggestue til børnehave, samt overgang fra børnehave til skole.

Den gode aflevering: Vi er optaget af at skabe de bedst mulige afleveringer, i tæt samarbejde med forældre. Vores afleveringer er anskuet ud fra et børneperspektiv. Som personale er vi blevet mere bevidst om hvordan vi bedst muligt kan forene barnets, det faglige og forældres perspektiv.

Højtider: Fødselsdage, Jul, Fastelavn, Høstfest, m.m. Vi har arbejdet med forskellige højtider gennem året ud fra barnets perspektiv, samt reflekteret over institutionens traditioner som værende læringsmiljø.

Selvhjulpenhed: Vi har arbejdet med ”Kan selv – vil selv”/barnets selvhjulpenhed i en periode, hvor vi satte fokus på emnet – som læringsmiljø gennem hele dagen, samt i tæt samarbejde med forældre. Ligeledes havde vi som voksne fokus på egen krop og arbejdsmiljø.

Leg: Vi har arbejdet med Legen ud fra at have en værdi i sig selv, medindflydelse og empati. Vi har taget udgangspunkt i legens forskellige muligheder og har haft fokus på den voksnes rolle i legen, samt hvordan vi som voksne bedst mulig bidrager til legen.

Børn i udsatte positioner: vi arbejder med det visuelle i forhold til alle børn generelt og til børn i udsatte positioner specifikt, bl.a. piktogrammer, time-timer.

Corona-restriktioner: vi har løbende reflekteret over og evalueret over de restriktioner vi blev underlagt, og som vi også kunne der virkede/som vi ønskede at tage med os videre i vores hverdag, set ud fra et børneperspektiv.

 

 

Hvordan har vi organiseret vores evalueringskultur?

Vi har afsat tid til planlægning af og refleksion over den styrkede pædagogiske læreplan, både ugentligt, månedligt og årligt, samt både i mindre grupper, stuevis og som samlet personalegruppe.

Vi oplever at være godt på vej i forhold til at reflektere over, samt indrette vores hverdag og læringsmiljøer ud fra den styrkede pædagogiske læreplan. Vi er undrende og nysgerrige over egen og hinandens praksis.

Vi evaluerer løbende, og har som fokus at få vores evaluering gjort mere systematisk.

 

 

Hvordan har vi arbejdet med vores lokale skriftlige læreplan?

Hvert område i læreplanen er gennemgået og beskrevet fælles, i hele personalegruppen. Her med indspark fra eks. teams og hverdagen.

Vi oplever at de fælleskommunale fagteams bidrager aktivt ind i vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, med sparring og evidensbaseret relevant faglig viden. Deltagerne oplever at være en del af en pædagogfaglig kultur, der er med til at højne kvaliteten, generelt i kommunen og i særdeleshed i institutionen.

Udvalgte områder har vi arbejdet mere i dybden med, både de faglige fyrtårne, stuevis, og på tværs i huset.

 

 


 

 

Evaluering og dokumentation af elementer i det pædagogiske læringsmiljø

 

”Lederen er ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pæda­gogiske mål og herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Evalueringen skal offentliggøres.

Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen.

Som led i at kunne evaluere sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dag­til­buddet og børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse kan der fokuseres på elementer i det pædagogiske læringsmiljø. På den ene side fx, hvordan børnesynet, børne­perspektivet og arbejdet med dannelse kommer til udtryk i det daglige pædagogiske arbejde, og på den anden side eksempelvis:

§  Børnegruppens trivsel og læring

§  Børn i udsatte positioners trivsel og læring

§  Tosprogede børns trivsel og læring

§  Det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Fokus på enkelte elementer kan bidrage til at kvalificere evalueringen af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

 


 

 

 

SELVHJULPENHED

Hvad var formålet med den evaluering, vi gennemførte?

Vi satte fokus på det at kunne selv og ville selv, gennem hele dagen og i alle situationer. Vi valgte at starte med fokus på garderoben, og den selvhjulpenhed, der finder sted her.

I institutionen gør vi meget for at børnene kan selv. Det er en del af vores pædagogiske arbejde, for at styrke børnenes udvikling, blandt i forhold til livsduelighed og motorik.

 

 

 

 

Hvilken pædagogisk dokumentation har vi indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering?

Her beskriver I kort den dokumentation af det pædagogiske læringsmiljø, I har indsamlet i forbindelse med evalueringen. Pædagogisk dokumentation kan bestå af en vifte af forskellige måder at beskrive børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på, fx praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagelser, screeninger, relationsskemaer, børneinterviews, tegninger. Indsamling af pædagogisk dokumentation er trin 2 i evalueringscirklen. Har I under evalueringen skrevet på en planche eller lignende, kan I indsætte et billede.

Praksisfortællinger og observationer.

Vi fandt materiale som hjalp til vores egen refleksion, samt gav indspark til forældresamarbejdet.

 

 

 

 

Hvad lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?

Vi kunne se at børnene kunne selv og ville, og børnenes motivation voksede ud fra vores fokus.

Det visuelle (plancher i garderoben) gjorde at børnene aktivt inddrog forældre.

Vi skabte sammenhæng omkring selvhjulpenhed mellem institution og hjemmet.

 

 

 

 

 

Hvilke ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til?

Vi ændrede vores garderobe, så barnets garderobe blev mere overskuelig for barnet (eks. at barnet selv kan nå det tøj, som barnet har brug for/hue, vanter). Der blev en struktur og systematik omkring hver barns garderobe, således at barnet selv kan nå eget tøj.

Vi har tydelige piktogrammer af det tøj barnet skal have på ud.

Vi går i garderoben i mindre grupper, hvor den voksne motiverer gennem positiv italesættelse.

Vi er blevet mere opmærksomme på at inddrage forældre aktivt, både i forhold til at formidle viden, samt til at tage del i ændringen/justeringen.

 


 

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen

 

”Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.

Forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje skal inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan.”

 

 

 

 

Hvordan har vi inddraget forældrebestyrelsen i evalueringen af den pædagogiske læreplan?

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret omkring arbejdet med den styrkede pædagogiske.

Bestyrelsen har aktiv været en del af vores refleksioner over corona-restriktioners betydning ind i vores hverdag, set ud fra børnenes trivsel.

 


 

 

Det fremadrettede arbejde

 

”En systematisk og udviklende evalueringskultur er central for den løbende udvikling af den pædagogiske praksis, og målet er bedre pædagogiske læringsmiljøer for børnene gennem en systematisk evalueringskultur og en meningsfuld og udviklende feedback til det pædagogiske personale.”

 

 

 

Hvilke områder af vores pædagogiske læringsmiljø vil vi fremadrettet sætte mere fokus på?

Måltidet: vi er ved at revidere vores Mad- og Måltidspolitik, og vil i den forbindelse sætte fokus på Maden og Måltidet i vores hus.

Selvhjulpenhed – i hverdagens rutiner (spise, sove, skifte), samt til andre områder gennem barnets dag. Med samme overordnede fokus, udbredt til andre læringsmiljøer.

 

 

 

 

Hvordan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur?

Vi vil aktiv og systematisk arbejde med procesark. Vi starte i det fælles forum og SKAL bruge procesark til planlægning og evaluering af læringsmiljøer.

 

 

 

 

Hvordan har eller vil vi på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan?

Vi vil tage den samlede pædagogiske læreplan op til gennemgang og revidering to gange årligt, eks. en pædagogisk dag.

For at bevare vores pædagogiske læreplan som et dynamisk arbejdsredskab, skal hver gruppe have et eksemplar (på stuen), med plads til kommentarer.

Hver stue er ansvarlig for at lave mindre og større notater/henvisninger til refleksioner/evalueringer.

Herved er målet at vores pædagogiske læreplan hele tiden justeres i forhold til ny viden/erfaringer og derved løbende kvalificerer vores praksis.

 

 

 


 


 

Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!